1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie uczestnictwa w spotkaniach Tech3camp 2020 występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć następująco: 

a) Organizator – infoShare Sp. z o.o., z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, budynek Olivia Four, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588009, NIP 9571082154. 

b) Spotkanie Tech3camp (dalej też: Spotkanie) – wydarzenie realizowane przez Organizatora, polegające na odbyciu spotkań zgodnie z harmonogramem, dostępnym na stronie tech.3camp.pl – o tematyce związanej z tworzeniem oprogramowania, branżą i rynkiem usług w obszarze IT, w których może wziąć udział każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa niniejszego Regulaminu. 

c) Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, wykonująca zawód programisty, lub rozważająca możliwość przebranżowienia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła się do udziału w Spotkaniu i uczestnicząca w Spotkaniu. Udział można wziąć w jednym lub kilku Spotkaniach.

d) Zgłoszenie – działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie Uczestnika na wskazane przez niego Spotkanie (na każde Spotkanie rejestracja jest oddzielna), polegające na wypełnieniu Formularza rejestracyjnego.

e) Formularz rejestracyjny – formularz niezbędny do uzupełnienia przez Uczestnika, udostępniany w profilu Organizatora pod adresem: www.infoshare.eventbrite.com. 

f) Zdarzenia losowe – okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne dla Organizatora oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie i z zachowaniem należytej staranności, a także na których zaistnienie nie miał wpływu, w tym okoliczności uzależnione od woli i działania podmiotów trzecich.

g) Regulaminniniejszy regulamin uczestnictwa w Spotkaniach Tech3camp 2020.

2. Regulamin określa zasady udziału w Spotkaniach. 

3. Na Spotkania obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest zgłoszenie przez Uczestnika chęci udziału w nim przez poprawne wypełnienie Formularza rejestracyjnego.

4. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie elektronicznie (online) na Formularzu rejestracyjnym, przypisanym do konkretnej daty Spotkania dostępnym na stronach internetowych pod adresem: www.infoshare.eventbrite.com

5. Zgłaszając  uczestnictwo w Spotkaniu Uczestnik zobowiązany jest wyrazić stosowne zgody dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora oraz zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez co zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Udział w Spotkaniach jest bezpłatny.  

7. Organizator oświadcza, że liczba przewidzianych miejsc na poszczególne Spotkania w skonkretyzowanych lokalizacjach jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia rejestracji w momencie osiągnięcia limitu miejsc na dany termin Spotkania.

8. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w Spotkaniu drogą elektroniczną, na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres mailowy od razu po zapisaniu się na wskazane Spotkanie w systemie Eventbrite. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób, które pojawią się w miejscu Spotkania, w celu uczestnictwa w nim pod kątem, czy dokonały zgłoszenia w sposób zgodny z regulaminem, oraz odmowy wstępu na Spotkanie osobom, które takiego zgłoszenia nie dokonały przez Formularz rejestracyjny. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian programu każdego ze Spotkań. Aktualny Program najbliższego Spotkania dostępny będzie każdorazowo na stronie: www.tech.3camp.pl

11. W przypadku zdarzeń losowych, Organizator dopuszcza możliwość zmiany założeń organizacji Spotkania, w tym terminu i miejsca. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika podany w Formularzu rejestracyjnym. Uczestnikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie ani zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika indywidualnie w związku ze zgłoszeniem udziału w Spotkaniu, z tytułu zmiany założeń organizacji Spotkania lub jego odwołania. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione przez Uczestnika podczas Spotkania w miejscu jego organizacji. 

13. Bez zgody Organizatora zabronione jest filmowanie i nagrywanie przebiegu Spotkania.

14. Uczestnicy nie mogą personalnie odnosić się do innych Uczestników, prelegentów i Organizatorów Spotkania w sposób naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia społecznego. 

15. Uczestnicy są zobowiązani do zachowywania się w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w Spotkaniu, a także w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, nie zakłócający porządku i nienaruszający ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, jak także nienaruszający zasad kultury osobistej. 

16. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników w szczególności do przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz postanowień Regulaminu, stosowania się do poleceń Organizatora i służb porządkowych. 

17. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których odbywać się będą Spotkania i zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody do pełnej jej wysokości. 

18. Na wypadek wykonania przez Organizatora materiałów, na których zostanie utrwalony wizerunek Uczestnika (na zdjęciu lub filmie), Uczestnik zezwala na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora lub przez inne osoby na zlecenie Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób.

19. Spotkanie Tech3camp ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2018.870 tj., poz. 504).

20. Zgłaszając się do udziału w Spotkaniu Uczestnik wyraża w trakcie procesu rejestracji  zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia na potrzeby Spotkania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem dla jakiego zostały uzyskane oraz klauzulą informacyjną, tj. wyłącznie w celu udziału Uczestnika w Spotkaniu i możliwości jego identyfikacji zgodnie ze zgłoszoną rejestracją (tj.
w związku z wykonaniem umowy przez Organizatora).  

21. Dodatkowo zgłaszając się do udziału Spotkaniu Uczestnik wyraża w trakcie procesu rejestracji zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, które będą przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną uczestnika Spotkania.

22. Organizator zastrzega sobie prawo pozbawienia prawa uczestnictwa w Spotkaniu Uczestnika, który nie będzie przestrzegał postanowień Regulaminu lub będzie znajdował się pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających.

Regulamin zostanie udostępniony na stronie: www.tech.3camp.pl/regulamin i wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej dedykowanej Spotkaniom www.tech.3camp.pl

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jako Uczestnika Spotkania tech3camp 2020 jest : infoShare Sp. z o.o. z siedzibą: Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, budynek Olivia Four KRS 0000588009, NIP: 9571082154, REGON: 363078794, dalej Administrator.

Administrator powołał inspektora ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@infoshare.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji przez Administratora usługi w postaci organizacji serii spotkań branżowych w obszarze IT w tym w celu rejestracji, weryfikacji oraz identyfikacji uczestnika Spotkania  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO,

b) marketingu produktów i usług Organizatora, na podany w trakcie rejestracji na dane Spotkanie adres e-mail, w tym w postaci informacji handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO,

c) realizacji usługi newslettera Organizatora zawierającego informacje o wydarzeniach z branży IT na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Odbiorcom – Partnerom Spotkań Tech3camp 2020. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu:

a) wzięcia udziału przez Uczestnika w Spotkaniu, na które się zarejestrował,

b) wycofania przez uczestnika zgody na przetwarzanie podanych danych w celach wskazanych w ust. 3 lit. b i c Klauzuli.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w ust. 3 lit. a niniejszej Klauzuli jest warunkiem udziału w Spotkaniu organizowanym przez Administratora.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, celem właściwego targetowania treści marketingowych.