I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, które przekazałeś w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu internetowego, zlokalizowanego pod domeną www.tech.3camp.pl (dalej „Serwis”) jest Krzysztof Moszyk, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą „LEAD CONVERSION KRZYSZTOF MOSZYK”, z siedzibą w Rumii (84-230), ul. Wileńska 26 lok. 1; posiadający numer NIP 9580498954 oraz REGON: 220632439.

II. Dane osobowe

1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, dobrowolnie oraz za Twoją zgodą pozyskujemy od Ciebie następujące dane osobowe:
− imię i nazwisko,
− adres e-mail.
2. Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do uzyskania statusu użytkownika w Serwisie. W sytuacji gdy nie podasz swoich danych osobowych nie będziesz mógł zostać użytkownikiem Serwisu.
3. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

III. Cel przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które nam przekazujesz przetwarzamy w celu przekazywania Ci wiadomości informacyjnych dotyczących Serwisu, jego funkcjonalności i oferty, oraz wiadomości promocyjnych (np. newsletter).

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

V. Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych innym podmiotom.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały one zebrane.

VII. Uprawnienia Użytkowników

1. W każdym czasie możesz zwrócić się do Administratora o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
2. Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również skorzystać z prawa do przeniesienia swoich danych.
3. W sytuacji wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w podanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności bądź gdy Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Prawo do wycofania zgody (prawo do bycia zapomnianym)

1. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim ją cofnąłeś.
2. W sytuacji wycofania zgody, Administrator będzie mógł kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej przetwarzania.

IX. Kontakt

W każdym czasie możesz się skontaktować z Administratorem w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Adres, pod którym możesz się skontaktować – Krzysztof Moszyk, firma – „LEAD CONVERSION KRZYSZTOF MOSZYK”, Rumia (84-230), ul. Wileńska 26 lok. 1; e-mail: krzysztof.moszyk@leadconversion.pl.